ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

یک نکته از تاریخ ریاضیات
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

سلام.قلبماچ

بیایید یک کمی به گذشته برگردیم.(نترسید درس تاریخ نیست.)نیشخند

یک نکته از تاریخ ریاضیات

تاریخ اعداد منفی

مفهوم عدد های منفی بوسیله هندی ها پدید آمد آنها عدد منفی را ، یعنی عددی که کمتر از صفر بود «وام یا قرض» و مقدار مثبت را «دارایی» می نامیدند.

ریاضیدانان اروپایی اغلب به جواب منفی بی توجه بودند و اهمیت
نمی دادند و آنها را جواب های دروغ و بی معنا می دانستند.

یکی از بزرگترین ریاضیدانان هند در کتاب خود به این صورت می نویسید:

مجموع دو دارایی، دارایی و مجموع دو قرض ، قرض است. مجموع دارایی و قرض، تفاضل آن و اگر برابر باشند، صفر است. مجموع صفر و دارایی، دارایی و مجموع صفر و قرض، است. حاصل ضرب دو دارایی، یا دو قرض برابر است با دارایی و ....

نتیجة ضرب دارایی در قرض عبارت از زیان . در تقسیم هم همین نتیجه به دست می آید پس می گوید: وقتی کوچکترین را از بزرگتر کم کنیم از دارایی، دارایی به دست می آید و از قرض، قرض ولی اگر بزرگ را از کوچک کم کنیم از دارایی به قرض و از قرض به دارایی می رسیم.

وقتی دارایی را از صفر کم کنیم قرض و وقتی قرض را از صفر کم کنیم دارایی به دست می آید