ارتباط الفبای فارسی و الفبای زندگی

سلام بر گلهای دوست داشتنی ام.

مطلب امروز را بخوانید و . . .

ارتباط الفبای فارسی با الفبای زندگـــــــی

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها


ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم


پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات


ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها


ث: ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها


ج: جسارت برای ادامه زیستن 


چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه


ح: حق شناسی برای تزکیه نفس


خ: خودداری برای تمرین استقامت


د: دور اندیشی برای تحول تاریخ


ذ: ذکر گویی برای اخلاص عمل


ر: رضایت مندی برای احساس شعف


ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها


ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها


س: سخاوت برای گشایش کارها


ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج


ص: صداقت برای بقای دوستی


ض: ضمانت برای پایبندی به عهد


ط: طاقت برای تحمل شکست


ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف


ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها


غ: غیرت برای بقای انسانیت


ف: فداکاری برای قلب های دردمند


ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل


ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق


گ: گذشت برای پالایش احساس


ل: لیاقت برای تحقق امیدها


م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک


ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها


و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی


ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها


ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک
 موفق باشید.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید