سوالاتی برای حلیدن(18)

سلام بر بچه های بسیار باهوشم. قلب ماچبغل

یه تست هوش برای آی کیوهای بالا.چشمک

بحلید و بیازمایید خودتان را.نیشخند

سوال 18

در عبارت زیر ابتدا نوع عمل* & را مشخص کنید .
سپس مشخص کنید به جای علامتهای سوال چه عددی قرار می گیرد؟

موفق باشید.

به امید دیدار.بای بای

/ 0 نظر / 11 بازدید