پاسخنامه سوالات نمودار مقسوم علیه ها و توان و «ب م م» و «ک م م »

در این پاسخنامه ها تعدادی غلط عمدی قرار گرفته است(مخصوص دانش آموزان خودم) آنها را مشخص کنید:

پاسخ نامه توان 1

پاسخ نامه توان 2

پاسخ نامه نمودار و «ب م م» و «ک م م »

/ 0 نظر / 6 بازدید